พิณทิพย์ ได้มองเห็นคุณค่าของความรัก ความห่วงใยต่อลูกรักที่จะวางพื้นฐานการศึกษา ความสะอาด ความอบอุ่น ความปลอดภัย ค้นหาสิ่งที่ดีที่สุด ที่จะเริ่มให้ลูกรักมาอยู่บ้านหลังที่สอง ให้มีความรัก ความอบอุ่น เหมือนบ้านหลังแรก พิณทิพย์ได้สร้างบ้านให้มีบรรยากาศธรรมชาติ ความอบอุ่น พร้อมแล้ว ที่จะให้กับลูกรักของท่าน

ในระยะเวลา 23 ปี พิณทิพย์ได้ดูแล เอาใจใส่เรื่องการเรียน การสอน ห่วงใยเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย ความรักและความอบอุ่นตลอดเวลา ให้ลูกพิณทิพย์ทุกคนมีความรู้ คุณธรรม อุตสาหะ เพราะบ้านหลังที่สองนี้ ลูกจะค่อยๆพัฒนาขึ้นตามวัย การดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งที่พิณทิพย์คำนึงเสมอ

 
     
162/2
ถ.พหลโยธิน ซอย 2
พญาไท สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400


โทร . 0.2278.0307 0.2278.4748
fax. 0.2615.1782

email: info@pinthip.ac.th
ข่าวสาร

เรียนท่านผู้ปกครอง


ทางโรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2557

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์

เรื่อง รับสมัครนักเรีียน ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนจะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในปีการศีกษา2557 โดยแบ่งตามอายุและความพร้อมของเด็ก ดังนี้

ชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 2 ปี
(เกิดก่อน 31 พฤษภาคม พ.ศ.2555)
ชั้นอนุบาล 1
อายุ 3 ปี
(เกิดก่อน 31 พฤษภาคม พ.ศ.2554)


โดยจะเริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่

10 มกราคม พ.ศ. 2557

เป็นต้นไป

ท่านผู้ปกครองที่ประสงค์จะสมัครบุตรหลานของท่านโปรดเตรียมสำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายเด็กขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป ชำระค่าเรียนภาคต้น พร้อมพานักเรียนมาในวันสมัครด้วย


ฝ่ายธุรการฯ
7 มกราคม 2557
 
©2005 Pinthip Kindergarten All rights reserved.