พิณทิพย์ ได้มองเห็นคุณค่าของความรัก ความห่วงใยต่อลูกรักที่จะวางพื้นฐานการศึกษา ความสะอาด ความอบอุ่น ความปลอดภัย ค้นหาสิ่งที่ดีที่สุด ที่จะเริ่มให้ลูกรักมาอยู่บ้านหลังที่สอง ให้มีความรัก ความอบอุ่น เหมือนบ้านหลังแรก พิณทิพย์ได้สร้างบ้านให้มีบรรยากาศธรรมชาติ ความอบอุ่น พร้อมแล้ว ที่จะให้กับลูกรักของท่าน

ในระยะเวลา 23 ปี พิณทิพย์ได้ดูแล เอาใจใส่เรื่องการเรียน การสอน ห่วงใยเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย ความรักและความอบอุ่นตลอดเวลา ให้ลูกพิณทิพย์ทุกคนมีความรู้ คุณธรรม อุตสาหะ เพราะบ้านหลังที่สองนี้ ลูกจะค่อยๆพัฒนาขึ้นตามวัย การดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งที่พิณทิพย์คำนึงเสมอ

 
     
162/2
ถ.พหลโยธิน ซอย 2
พญาไท สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400


โทร . 0.2278.0307 0.2278.4748
fax. 0.2615.1782

email: info@pinthip.ac.th
ข่าวสาร


การรับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนจะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ในปีการศึกษา 2558 ตามอายุและความพร้อมดังนี้

ชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 2ปี (เกิดก่อน 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)

ชั้นอนุบาล 1 อายุ 3ปี (เกิดก่อน 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555)

โดยจะเริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ท่านผู้ปกครองที่ประสงค์จะสมัครบุตรหลานของท่าน โปรดเตรียมเอกสารดังนี้

สำเนาสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
สำเนาบัตรประชาชนของคุณพ่อและคุณแม่
รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป ค่าธรรมเนียนการเรียนภาคต้น พร้อมพานักเรียนมาในวันสมัคร


ฝ่ายธุรการฯโทร. 02 278 0307, 02 278 4748

 


 
©2005 Pinthip Kindergarten All rights reserved.