พิณทิพย์ ได้มองเห็นคุณค่าของความรัก ความห่วงใยต่อลูกรักที่จะวางพื้นฐานการศึกษา ความสะอาด ความอบอุ่น ความปลอดภัย ค้นหาสิ่งที่ดีที่สุด ที่จะเริ่มให้ลูกรักมาอยู่บ้านหลังที่สอง ให้มีความรัก ความอบอุ่น เหมือนบ้านหลังแรก พิณทิพย์ได้สร้างบ้านให้มีบรรยากาศธรรมชาติ ความอบอุ่น พร้อมแล้ว ที่จะให้กับลูกรักของท่าน

ในระยะเวลา 23 ปี พิณทิพย์ได้ดูแล เอาใจใส่เรื่องการเรียน การสอน ห่วงใยเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย ความรักและความอบอุ่นตลอดเวลา ให้ลูกพิณทิพย์ทุกคนมีความรู้ คุณธรรม อุตสาหะ เพราะบ้านหลังที่สองนี้ ลูกจะค่อยๆพัฒนาขึ้นตามวัย การดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งที่พิณทิพย์คำนึงเสมอ

 
     
162/2
ถ.พหลโยธิน ซอย 2
พญาไท สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400


โทร . 0.2278.0307 0.2278.4748
fax. 0.2615.1782

email: info@pinthip.ac.th
ข่าวสาร


การรับสมัครนักเรียน
ชั้นเตรียมอนุบาล


โรงเรียนจะเปิดรับสมัครนักเรียน เกิดระหว่างเดือนมิถุนายน 2554 ถึง พฤษภาคม 2555 เข้าเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557  โดยจะเริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
เวลา 9.00 – 16.00 น.

ท่านผู้ปกครองที่ประสงค์จะสมัครบุตรหลานของท่าน โปรดเตรียมสำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายเด็ก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป และค่าธรรมเนียนการเรียนภาคปลาย พร้อมพานักเรียนมาในวันสมัคร

ฝ่ายธุรการฯ25 สิงหาคม 2557


 
©2005 Pinthip Kindergarten All rights reserved.